Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Deze privacyverklaring, afgegeven in overeenstemming met art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna 'AVG'), is bedoeld om de methoden en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door EOSS S.r.l. te illustreren, met zetel in Milaan, Via Chiese 6, als verwerkingsverantwoordelijke (hierna de 'Verantwoordelijke' of 'Prysmian'), via de applicatie PRY-CAM HOME (hierna de 'App') en de daarop aangesloten apparatuur (hierna: 'Apparatuur'), waarmee metingen kunnen worden verricht van de belangrijkste parameters van huishoudelijke laagspanningsinstallaties (hierna de 'Dienst').

Deze privacyverklaring is zowel van toepassing op consumentengebruikers (hierna de 'Gewone gebruikers') als op technici en gespecialiseerde vakmensen (hierna de 'Professionele gebruikers') en die, gezamenlijk met de Gewone gebruikers (hierna de 'Gebruikers'), van de Dienst gebruikmaken.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers worden de grondbeginselen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens volledig in acht genomen.

De Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze informatie te allen tijde bij te werken, met voldoende kennisgeving aan iedereen op de wijze die het meest geschikt wordt geacht.

1. DE DIENST

De Dienst is zodanig geconfigureerd dat het verzamelen en gebruiken van identificatiegegevens van Gebruikers tot een minimum wordt beperkt, waarbij de verwerking wordt uitgesloten in alle gevallen waarin de beoogde doeleinden kunnen worden bereikt met andere, minder ingrijpende methoden.

Om twijfel te voorkomen, dient opgemerkt te worden dat deze privacyverklaring alleen geacht moet worden te verwijzen naar en van toepassing te zijn op de Dienst, zonder zich uit te breiden tot websites en/of andere diensten van de Verantwoordelijke, of beheerd door derden. Daarom nodigt Prysmian de Gebruikers uit om het privacybeleid en alle andere informatie te lezen die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens die op dergelijke sites of via dergelijke diensten plaatsvindt.

2. SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

Door Gebruikers verstrekte gegevens

Om de registratie van de Gebruiker op de App mogelijk te maken, welke noodzakelijk is om de Dienst te verlenen, verzamelt de Verantwoordelijke een aantal identificatiegegevens betreffende de Gebruiker, zoals username, password, e-mailadres en telefoonnummer.

Indien de Gebruiker een Professionele gebruiker is, zal Prysmian ook informatie vragen over het bedrijf waarvoor de Professionele gebruiker werkt.

Bovengenoemde gegevens zijn noodzakelijk om de Verantwoordelijke in staat te stellen de Dienst te leveren. Om deze reden zal iedere weigering om dergelijke gegevens te verstrekken het voor de Gebruiker onmogelijk maken om de App en de Apparatuur te gebruiken.

Tijdens de registratiefase zal de Verantwoordelijke de Gebruikers vragen om de geografische positie van de elektrische installatie aan te geven die onderworpen is aan bewaking en controle door middel van de Apparatuur. Tijdens het gebruik van de Dienst zal de Applicatie de aanduiding van de geografische positie niet detecteren.

De Verantwoordelijke verzoekt de Gebruikers geen gegevens te verstrekken die niet noodzakelijk zijn voor de levering van de Dienst. Indien de Gebruiker deze bepaling niet naleeft, is hij als enige verantwoordelijk voor de verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens.

Gegevens die automatisch worden verzameld door de App en de Apparatuur
De App en de Apparatuur verzamelen technische gegevens met betrekking tot de installatie die wordt bewaakt.

De verzamelde informatie heeft met name betrekking op het elektriciteitsverbruik van de installatie, met als gevolg de mogelijkheid om een verbruikshistoriek op te stellen en deze in real time te volgen.

Deze gegevens kunnen, samen met de gegevens die vrijwillig door de Gebruikers worden verstrekt, door Prysmian worden verwerkt met het oog op het verstrekken van de documentatie die tijdens de fase van de certificering van de installaties wordt gevraagd.

Elk gebruik van dergelijke gegevens voor analysedoeleinden zal uitsluitend in geaggregeerde en derhalve onomkeerbaar anonieme vorm geschieden.

Zie voor meer informatie de Algemene voorwaarden van de Dienst.

3. DOELEINDEN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden door de Verantwoordelijke verwerkt binnen de grenzen en met als enig doel het leveren van de Dienst, met name om:

  • de registratie van de Gebruiker en daarmee het aanmaken van een profiel voor toegang tot de App mogelijk te maken;
  • het gebruik van de App en van de gerelateerde functies verbonden met de Apparatuur mogelijk te maken;
  • de documentatie van de verificatie van de installatie uit te werken;
  • de Gebruikers te informeren over software-updates en eventuele andere dienstmededelingen of die anderszins strikt verband houden met het gebruik van de Dienst;
  • desgevraagd bijstand te verlenen aan de Gebruikers.

De hiervoor opgesomde verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (de Algemene Voorwaarden) en dus voor de correcte levering van de Dienst aan de Gebruiker, overeenkomstig art. 6.1, lett. b) van de AVG. Om die reden is het niet nodig dat de Gebruiker voor deze specifieke verwerkingen zijn toestemming geeft.

Onverminderd hetgeen zojuist is aangegeven, mag de Verantwoordelijke alle via de App verzamelde persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of bevelen en maatregelen van bevoegde autoriteiten, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG, alsmede om een eigen rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen, met een beroep op zijn gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de AGV.

4. IN-APP MEDEDELINGEN

De Verantwoordelijke kan Gebruikers via de App mededelingen sturen over aspecten die strikt betrekking hebben op de Dienst, zoals bijvoorbeeld waarschuwingen over kritieke problemen die zich voordoen tijdens de werking van de App en/of van de Apparatuur; of mededelingen over mogelijke wijzigingen in het elektriciteitsverbruik door de Gebruiker.

Deze in-App mededelingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene, op grond van art. 6.1, lett. b) van de AVG, met dien verstande dat de Gebruiker deze functie te allen tijde kan deactiveren in de technische instellingen van de App.

5. VERWERKINGSMETHODEN

Persoonsgegevens worden door Prysmian hoofdzakelijk verwerkt met behulp van elektronische instrumenten, maar het is niet mogelijk om op voorhand het gebruik van papieren middelen voor specifieke doeleinden uit te sluiten.

Toegang tot de gegevens zal alleen worden verleend aan personeel dat daartoe schriftelijk is gemachtigd door de Verantwoordelijke en dat passende instructies heeft ontvangen met betrekking tot de noodzakelijke niveaus van gegevensbeveiliging en bescherming van de rechten van de betrokkenen.

Alle leveranciers die door de Verantwoordelijke worden gebruikt voor de uitvoering van activiteiten die functioneel zijn voor de levering van de Dienst en die, als gevolg van de ontvangen opdracht, toegang hebben tot de persoonsgegevens van de Gebruikers, zullen optreden als gegevensverwerkers in de zin van art. 28 van de AVG en in overeenstemming met de gedetailleerde instructies die zij van Prysmian hebben ontvangen over de manier waarop dergelijke gegevens moeten worden verwerkt en over de technische en organisatorische maatregelen die moeten worden geïmplementeerd om de noodzakelijke beveiligingsniveaus te waarborgen. De lijst van deze verwerkers is verkrijgbaar bij de hoofdvestiging van de Verantwoordelijke, of door een verzoek in te dienen op de hieronder aangegeven wijze.

De Dienst wordt beschermd door passende veiligheidsmaatregelen, teneinde het risico van vernietiging of verlies, zelfs per ongeluk, van gegevens, alsmede ongeoorloofde toegang of verwerking die niet is toegestaan of niet in overeenstemming is met de in deze verklaring uiteengezette doeleinden, tot een minimum te beperken.

6. BEWAARTERMIJNEN VAN GEGEVENS

De registratiegegevens worden door de Verantwoordelijke opgeslagen:

i.met het oog op het leveren van de Dienst, totdat de Gebruiker besluit zijn persoonlijke account te verwijderen of te deactiveren;

ii.met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, gedurende een aanvullende periode van maximaal 10 jaar vanaf de datum van verwijdering of deactivering van het account door de Gebruiker.

De informatie met betrekking tot de door de gecontroleerde systemen gedetecteerde technische en verbruiksparameters wordt gescheiden opgeslagen, d.w.z. dat alleen de Gebruiker die de meting of, in het geval van een Professionele gebruiker, de technische werkzaamheid daadwerkelijk heeft uitgevoerd, er toegang toe heeft, zolang zijn account actief is.

7. VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN EN DOORGIFTE NAAR HET BUITENLAND

Er zullen geen gegevens worden verspreid of aan derden worden meegedeeld.

De persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen echter worden meegedeeld aan derden, zoals politiediensten, gerechtelijke autoriteiten en andere bevoegde autoriteiten, wanneer de wet of een bevel van dergelijke autoriteiten dit voorschrijft.

In het kader van de levering van de Dienst kunnen gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het is de verantwoordelijkheid van de Verantwoordelijke om ervoor te zorgen dat elke doorgifte buiten de EER op zodanige wijze plaatsvindt dat de volledige bescherming van de rechten en vrijheden van de Gebruikers wordt gewaarborgd. Indien de Europese Commissie ten aanzien van het ontvangende derde land geen besluit heeft genomen waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard, zal de doorgifte van gegevens worden geregeld door middel van Standard Contractual Clauses met de ontvanger.

8. UITOEFENING VAN RECHTEN

De Verantwoordelijke zal op verzoek van de Gebruiker een bevestiging geven van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens betreffende de Gebruiker en deze gegevens in begrijpelijke vorm meedelen.

Bovendien kan de Gebruiker te allen tijde de andere erkende rechten uitoefenen, waarbij hij in het bijzonder verzoekt om:

  1. toegang tot zijn eigen gegevens, om te weten of verwerking al dan niet wordt uitgevoerd door de Verantwoordelijke, om uiteindelijk bevestiging te krijgen met betrekking tot de volgende informatie: de verwerkingsdoeleinden; de betrokken categorieën van persoonsgegevens; de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of kunnen worden verstrekt, met name indien zij zich buiten de Europese Unie bevinden; de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die termijn te bepalen;
  2. rectificatie van onjuiste gegevens en vervollediging van onvolledige gegevens;
  3. in de gevallen bedoeld in artikel 17 van de AVG, de wissing van persoonsgegevens;
  4. de beperking van de verwerking van gegevens betreffende de Gebruiker, in de gevallen beschreven in artikel 18 van de AVG (met als gevolg dat de gegevens van de Gebruiker, behalve voor opslag, alleen mogen worden verwerkt met toestemming van de Gebruiker of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of om gewichtige redenen van algemeen belang).

Niettegenstaande het voorgaande kan de Gebruiker te allen tijde een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens door de instructies te volgen die beschikbaar zijn op de volgende link.

De hierboven opgesomde rechten kunnen worden uitgeoefend door een specifiek verzoek in te dienen bij de Functionaris voor gegevensbescherming, op de hieronder aangegeven wijzen.

9. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De Functionaris voor gegevensbescherming van de Verwerkingsverantwoordelijke kan te allen tijde worden gecontacteerd op het e-mailadres privacy@prysmiangroup.com.